1. 首页
  2. 时尚

小学唐诗必背80首 小学必背古诗词80首(带拼音,可打印)

谈孩子 说教育

01.咏鹅 骆宾王é é é 鹅 , 鹅 , 鹅 , qū xiàng xiàng tiān gē 曲 项 向 天 歌 。 bái máo fú lǜ shuǐ 白 毛 浮 绿 水 , hōng zhǎng bō qīng bō 红 掌 拨 清 波 。

02.敕勒歌 北朝民歌chì lè chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 。 tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。 tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03.春晓 孟浩然chūn mián bù jué xiǎo 春 眠 不 觉 晓 , chù chù wén tí niǎo 处 处 闻 啼 鸟 。 yè lái fēng yǔ shēng 夜 来 风 雨 声 , huā luò zhī duō shǎo 花 落 知 多 少 。

04.回乡偶书 贺知章shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí 少 小 离 家 老 大 回 , xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi 乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。 ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí 儿 童 相 见 不 相 识 , xiào wèn kè cóng hé chù lái 笑 问 客 从 何 处 来 。

05.静夜思 李白chuáng qián míng yuè guāng 床 前 明 月 光 , yí shì dì shàng shuāng 疑 是 地 上 霜 。 jǔ tóu wàng míng yuè 举 头 望 明 月 , dī tóu sī gù xiāng 低 头 思 故 乡 。

06.忆江南 白居易jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù céng ān 江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。 rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ 日 出 江 花 红 胜 火 , chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 春 来 江 水 绿 如 蓝 , néng bù yì jiāng nán 能 不 忆 江 南 ?

07.游子吟 孟郊cí mǔ shǒu zhōng xiàn 慈 母 手 中 线 , yóu zǐ shēn shàng yī 游 子 身 上 衣 。 lín xíng mì mì féng 临 行 密 密 缝 , yì kǒng chí chí quī 意 恐 迟 迟 归 。 shuí yán cùn cǎo xīn 谁 言 寸 草 心 , bào dé sān chūn huī 报 得 三 春 晖 ?

08.古朗月行李白xiǎo shí bù shí yuè 小 时 不 识 月 , hū zuò bái yù pán 呼 作 白 玉 盘 。 yòu yí yáo tái jìng 又 疑 瑶 台 境 , fēi zài qīng yún duān 飞 在 青 云 端 。

09.元日 王安石bào zhú shēng zhōng yī suì chú 爆 竹 声 中 一 岁 除 , chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū 春 风 送 暖 入 屠 苏 。 qiān mén wàn hù tóng tóng rì 千 门 万 户 曈 曈 日 , zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 总 把 新 桃 换 旧 符 。

10.登鹳雀楼 王之涣bái rì yī shān jìn 白 日 依 山 尽 , huáng hé rù hǎi liú 黄 河 入 海 流 。 yù qióng qiān lǐ mù 欲 穷 千 里 目 , gèng shàng yī céng lóu 更 上 一 层 楼 。

11.望庐山瀑布 李白rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān 日 照 香 炉 生 紫 烟 , yáo kàn pù bù guà qián chuān 遥 看 瀑 布 挂 前 川 。 fēi liú zhí xià sān qiān chǐ 飞 流 直 下 三 千 尺 , yí shì yín hé luò jiǔ tiān 疑 是 银 河 落 九 天 。

12.早发白帝城 李白zhāo cí bái dì cǎi yún jiān 朝 辞 白 帝 彩 云 间 , qiān lǐ jiāng líng yī rì huán 千 里 江 陵 一 日 还 。 liǎng àn yuán shēng tí bù zhù 两 岸 猿 声 啼 不 住 , qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān 轻 舟 已 过 万 重 山 。

13.江畔独步寻花 杜甫huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 黄 四 娘 家 花 满 蹊 , qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī 千 朵 万 朵 压 枝 低 。 liú lián xì dié shí shí wǔ 留 连 戏 蝶 时 时 舞 , zì zài jiāo yīng qià qià tí 自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。

14 .六月二十七日望湖楼醉书 苏轼hēi yún fān mò wèi zhē shān 黑 云 翻 墨 未 遮 山 , bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán 白 雨 跳 珠 乱 入 船 。 juǎn dì fēng lái hū chuī sàn 卷 地 风 来 忽 吹 散 , wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān 望 湖 楼 下 水 如 天 。

15.小池 杨万里quán yǎn wú shēng xī xì liú 泉 眼 无 声 惜 细 流, shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 树 荫 照 水 爱 晴 柔。 xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo 小 荷 才 露 尖 尖 角, cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu 早 有 蜻 蜒 立 上 头。

16 .四时田园杂兴 范成大zhòu chū yún tián yè jī má 昼 出 耘 田 夜 绩 麻 , cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā 村 庄 儿 女 各 当 家 。 tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī 童 孙 未 解 供 耕 织 , yě bàng sāng yīn xué zhòng guā 也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。

17.悯农 李绅chūn zhòng yī lì sù 春 种 一 粒 粟 , qiū shōu wàn kē zǐ 秋 收 万 颗 子 。 sì hǎi wú xián tián 四 海 无 闲 田 , nóng fū yóu è sǐ 农 夫 犹 饿 死 !

18.悯农(其二) 李绅chú Hé rì dāng wǔ 锄 禾 日 当 午 , hàn dī hé xià tǔ 汗 滴 禾 下 土 。 shuí zhī pán zhōng cān 谁 知 盘 中 餐 , lì lì jiē xīn kǔ 粒 粒 皆 辛 苦

19 .晓出净慈寺送林子方 杨万里bì jìng xī hú liù yuè zhōng 毕 竟 西 湖 六 月 中 , fēng guāng bù yǔ sì shí tóng 风 光 不 与 四 时 同 。 jiē tiān lián yè wú qióng bì 接 天 莲 叶 无 穷 碧 , yìng rì hé huā bié yàng hóng 映 日 荷 花 别 样 红 。

20.绝句 杜甫chí rì jiāng shān lì 迟 日 江 山 丽 , chūn fēng huā cǎo xiāng 春 风 花 草 香 。 ní róng fēi yàn zǐ 泥 融 飞 燕 子 , shā nuǎn shuì yuān yāng 沙 暖 睡 鸳 鸯 。

21.送元二使安西 王维wèi chéng zhāo yù yì qīng chén 渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 , kè shè qīng qīng liǔ sè xīn 客 舍 青 青 柳 色 新 。 quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 劝 君 更 尽 一 杯 酒 , xī chū yáng guān wú gù rén 西 出 阳 关 无 故 人 。

22 .赋得古原草送别 白居易lí lí yuán shàng cǎo 离 离 原 上 草 , yì suì yì kū róng 一 岁 一 枯 荣 。 yě huǒ shāo bù jìn 野 火 烧 不 尽 , chūn fēng chuī yòu shēng 春 风 吹 又 生 。 yuǎn fāng qīn gǔ dào 远 芳 侵 古 道 , qíng cuì jiē huāng chéng 晴 翠 接 荒 城 , yòu sòng wáng sūn qù 又 送 王 孙 去 , qī qī mǎn bié qíng 萋 萋 满 别 情 。

23 .鹿柴 王维kōng shān bù jiàn rén 空 山 不 见 人 , dàn wén rén yǔ xiǎng 但 闻 人 语 响 。 fǎn yǐng rù shēn lín 返 景 入 深 林 , fù zhào qīng tái shàng 复 照 青 苔 上 。

24.凉州词 王翰pú táo měi jiǔ yè guāng běi 葡 萄 美 酒 夜 光 杯 , yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī 欲 饮 琵 琶 马 上 催 。 zuì wò shā chǎng jūn mò xiào 醉 卧 沙 场 君 莫 笑 , gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí 古 来 征 战 几 人 回 ?

25.别董大 高适qiān lǐ huáng yún bái rì xūn 千 里 黄 云 白 日 曛 , běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn 北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。 mò chóu qián lù wú zhī jǐ 莫 愁 前 路 无 知 己 , tiān xià shuí rén bù shí jūn 天 下 谁 人 不 识 君 。

26 .出塞 王昌龄qín shí míng yuè hàn shí guān 秦 时 明 月 汉 时 关 , wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán 万 里 长 征 人 未 还 。 dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài 但 使 龙 城 飞 将 在 , bù jiào hú mǎ dù yīn shān 不 教 胡 马 度 阴 山 。

27.望天门山 李白

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi 天 门 中 断 楚 江 开 , bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 碧 水 东 流 至 此 回 。 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū 两 岸 青 山 相 对 出 , gū fān yí piàn rì biān lái 孤 帆 一 片 日 边 来 。

28 .山行 杜牧tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi 天 门 中 断 楚 江 开 , bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí 碧 水 东 流 至 此 回 。 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū 两 岸 青 山 相 对 出 , gū fān yí piàn rì biān lái 孤 帆 一 片 日 边 来 。

29 .长歌行 汉乐府qīng qīng yuán zhōng kuí 青 青 园 中 葵 , zhāo lù dài rì xī 朝 露 待 日 晞 。 yáng chūn bù dé zé 阳 春 布 德 泽 , wàn wù shēng guāng huī 万 物 生 光 辉 。 cháng kǒng qiū jié zhì 常 恐 秋 节 至 , kūn huáng huā yè shuāi 焜 黄 华 叶 衰 。 bǎi chuān dōng dào hǎi 百 川 东 到 海 , hé shí fù xī guī 何 时 复 西 归 ? shào zhuàng bù nǔ lì 少 壮 不 努 力 , lǎo dà tú shāng bēi 老 大 徒 伤 悲 。

30.绝句 杜甫liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ 两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 , yī háng bái lù shàng qīng tiān 一 行 白 鹭 上 青 天 。 chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě 窗 含 西 岭 千 秋 雪 , mén bó dōng wú wàn lǐ chuán 门 泊 东 吴 万 里 船 。

31. 竹里馆 王维dú zuò yōu huáng lǐ 独 坐 幽 篁 里 , tán qín fù cháng xiào 弹 琴 复 长 啸 。 shēn lín rén bù zhī 深 林 人 不 知 , míng yuè lái xiāng zhào 明 月 来 相 照 。

32.梅花 王安石qiáng jiǎo shù zhī méi 墙 角 树 枝 梅 , líng hán dú zì kāi 凌 寒 独 自 开 。 yáo zhí bù shì xuǎ 遥 知 不 是 雪 , wèi yǒu àn xiāng lái 为 有 暗 香 来 。

33 .石灰吟 于谦qiān chuí wàn jī chū shēn shān 千 锤 万 击 出 深 山 , liè huǒ fén shāo ruò děng xián 烈 火 焚 烧 若 等 闲 。 fěn shēn suì gǔ hún bù pà 粉 身 碎 骨 浑 不 怕 , yào liú qīng bái zài rén jiān 要 留 清 白 在 人 间 。

34 .九月九日忆山东兄弟 王维dú Zài yì xiāng wéi yì kè 独 在 异 乡 为 异 客 , měi Féng jiā jié bèi sī qīn 每 逢 佳 节 倍 思 亲 。 yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù 遥 知 兄 弟 登 高 处 , biàn Chā zhū yú shāo yì rén 遍 插 茱 萸 少 一 人 。

35 .七步诗 曹植zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁 , lù chǐ yǐ wéi zhī 漉 豉 以 为 汁 。 qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 , dòu zài fù zhōng qì 豆 在 釜 中 泣 。 běn shì tóng gēn shēng 本 是 同 根 生 , xiāng jiān hé tài jí 相 煎 何 太 急 。

36. 望洞庭 刘禹锡hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé 湖 光 秋 月 两 相 和 , tán miàn Wú fēng jìng wèi mó 潭 面 无 风 镜 未 磨 。 yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì 遥 望 洞 庭 山 水 翠 , bái yín Pán lǐ yī qīng luó 白 银 盘 里 一 青 螺 。

37 .惠崇《春江晓景》 苏轼zhú wài Táo huā sān liǎng zhī 竹 外 桃 花 三 两 枝 , chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī 春 江 水 暖 鸭 先 知 。 lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn 蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 , zhèng shì hé tún yù shàng shí 正 是 河 豚 欲 上 时 。

38 .题西林壁 苏轼héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng 横 看 成 岭 侧 成 峰 , yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng 远 近 高 低 各 不 同 。 bù shí Lú shān zhēn miàn mù 不 识 庐 山 真 面 目 , zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng 只 缘 身 在 此 山 中 。

39 .乐游原 李商隐xiàng wǎn yì bù shì 向 晚 意 不 适 , qū chē dēng gǔ yuán 驱 车 登 古 原 。 xī yáng wú xiàn hǎo 夕 阳 无 限 好 , zhǐ shì jìn huāng hūn 只 是 近 黄 昏 !

40 .赠汪伦 李白xiàng wǎn yì bù shì 向 晚 意 不 适 , qū chē dēng gǔ yuán 驱 车 登 古 原 。 xī yáng wú xiàn hǎo 夕 阳 无 限 好 , zhǐ shì jìn huāng hūn 只 是 近 黄 昏 !

41 .黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白gù Rén xī cí huáng hè lóu 故 人 西 辞 黄 鹤 楼 , yān huā sān yuè xià yáng zhōu 烟 花 三 月 下 扬 州 。 gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn 孤 帆 远 影 碧 空 尽 , wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú 惟 见 长 江 天 际 流 。

42 .塞下曲 卢纶jín àn cǎo jīng fēng 林 暗 草 惊 风 , jiāng jūn yè yǐn gōng 将 军 夜 引 弓 。 píng míng xún bái yǔ 平 明 寻 白 羽 , mò zài shí léng zhōng 没 在 石 棱 中 。

43.浪淘沙 刘禹锡jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā 九 曲 黄 河 万 里 沙 , làng táo Fēng bǒ zì tiān yá 浪 淘 风 簸 自 天 涯 。 rú jīn Zhí shàng yín hé qù 如 今 直 上 银 河 去 , tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā 同 到 牵 牛 织 女 家 。

44 .渔歌子 张志和xī sài Shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 , táo huā Liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。 qīng ruò Lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 , xié fēng Xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 。

45 .江雪 柳宗元qiān Shān niǎo fēi jué 千 山 鸟 飞 绝 , wàn jìng rén zōng miè 万 径 人 踪 灭 。 gū zhōu suō lì wēng 孤 舟 蓑 笠 翁 , dú diào hán jiāng xuě 独 钓 寒 江 雪 。

46 . 游园不值 叶绍翁yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái 应 怜 屐 齿 印 苍 苔 , xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi 小 扣 柴 扉 久 不 开 。 chūn sè mǎn yuán guān bù zhù 春 色 满 园 关 不 住 , yī zhī hóng xìng chū qiáng lái 一 枝 红 杏 出 墙 来 。

47 .逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿rì mò cāng shān yuǎn 日 暮 苍 山 远 , tiān hán bái wū pín 天 寒 白 屋 贫 。 chái mén wén quǎn fèi 柴 门 闻 犬 吠 , fēng xuě yè guī rén 风 雪 夜 归 人 。

48.竹石 郑燮yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng 咬 定 青 山 不 放 松 , lì gēn yuán zài pò yán zhōng 立 根 原 在 破 岩 中 。 qiān mó wàn jī hái jiān jìn 千 磨 万 击 还 坚 劲 , rèn ěr dōng xī nán běi fēng 任 尔 东 西 南 北 风 。

49 .独坐敬亭山 李白zhòng niǎo gāo fēi jìn 众 鸟 高 飞 尽 , gū yún dù qù xián 孤 云 独 去 闲 。 xiāng kàn liǎng bù yàn 相 看 两 不 厌 , zhǐ yǒu jìng tíng shān 只 有 敬 亭 山 。

50 .枫桥夜泊 张继yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān 月 落 乌 啼 霜 满 天 , jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián 江 枫 渔 火 对 愁 眠 。 gū sū chéng wài hán shān sì 姑 苏 城 外 寒 山 寺 , yè bàn zhōng shēng dào kè chuán 夜 半 钟 声 到 客 船 。

51 .寻隐者不遇 贾岛sōng xià wèn tóng zǐ 松 下 问 童 子 , yán shī cǎi yào qù 言 师 采 药 去 。 zhǐ zài cǐ shān zhōng 只 在 此 山 中 , yún shēn bù zhī chù 云 深 不 知 处 。

52 .墨梅 王冕wú jiā xǐ yàn chí tóu shù 吾 家 洗 砚 池 头 树 , gè gè huā kāi dàn mò hén 个 个 花 开 淡 墨 痕 。 bù yào rén kuā hǎo yán sè 不 要 人 夸 好 颜 色 , zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn 只 留 清 气 满 乾 坤 。

53 .咏柳 贺知章bì yù zhuāng chéng yī shù gāo 碧 玉 妆 成 一 树 高 , wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 万 条 垂 下 绿 丝 绦 。 bù zhī xì yè shuí cái chū 不 知 细 叶 谁 裁 出 , èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 二 月 春 风 似 剪 刀 。

54 .清明 杜牧qīng míng shí jié yǔ fēn fēn 清 明 时 节 雨 纷 纷 , lù shàng xíng rén yù duàn hún 路 上 行 人 欲 断 魂 。 jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu 借 问 酒 家 何 处 有 , mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 牧 童 遥 指 杏 花 村 。

55 .寒食 韩翃chūn chéng wú chù bù fēi huā 春 城 无 处 不 飞 花 , hán shí dōng fēng yù liǔ xié 寒 食 东 风 御 柳 斜 。 rì mò hàn gōng chuán là zhú 日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 , qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā 轻 烟 散 入 五 侯 家 。

56.春日 朱熹shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn 胜 日 寻 芳 泗 水 滨 , wú biān guāng jǐng yī shí xīn 无 边 光 景 一 时 新 。 děng xián shí dé dōng fēng miàn 等 闲 识 得 东 风 面 , wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn 万 紫 千 红 总 是 春 。

57 .宿建德江 孟浩然yí zhōu bó yān zhǔ 移 舟 泊 烟 渚 , rì mù kè chóu xīn 日 暮 客 愁 新 。 yě kuàng tiān dī shù 野 旷 天 低 树 , jiāng qīng yuè jìn rén 江 清 月 近 人 。

58 .饮湖上初晴后雨 苏轼shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo 水 光 潋 滟 晴 方 好 , shān sè kōng méng yǔ yì qí 山 色 空 濛 雨 亦 奇 。 yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ 欲 把 西 湖 比 西 子 , dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí 淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。

59.从军行 王昌龄qīng hǎi cháng yún àn xuě shān 青 海 长 云 暗 雪 山 , gū chéng yáo wàng yù mén guān 孤 成 遥 望 玉 门 关 。 huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ 黄 沙 百 战 穿 金 甲 , bù pò lǒu lán zhōng bù huán 不 破 楼 兰 终 不 还 。

60 . 凉州词 王之涣huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān 黄 河 远 上 白 云 间 , yī piàn gū chéng wàn rèn shān 一 片 孤 城 万 仞 山 。 qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ 羌 笛 何 须 怨 杨 柳 , chūn fēng bù dù yù mén guān 春 风 不 度 玉 门 关 。

61.秋浦歌 李白bái fà sān qiān zhàng 白 发 三 千 丈 , yuán chóu sì gè cháng 缘 愁 似 个 长 。 bù zhī míng jìng lǐ 不 知 明 镜 里 , hé chù dé qiū shuāng 何 处 得 秋 霜 。

62 .商山早行 温庭筠chén qǐ dòng zhēng duó 晨 起 动 征 铎 , kè xíng bēi gù xiāng 客 行 悲 故 乡 。 jī shēng máo diàn yuè 鸡 声 茅 店 月 , rén jì bǎn qiáo shuāng 人 迹 板 桥 霜 。 hú yè luò shān lù 槲 叶 落 山 路 , zhǐ huā míng yì qiáng 枳 花 明 驿 墙 。 yīn sī dù líng mèng 因 思 杜 陵 梦 , fú yàn mǎn huí táng 凫 雁 满 回 塘 。

63 .芙蓉楼送辛渐 王昌龄hán yǔ lián jiāng yè rù wú 寒 雨 连 江 夜 入 吴 , píng míng sòng kè chǔ shān gū 平 明 送 客 楚 山 孤 。 luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn 洛 阳 亲 友 如 相 问 , yí piàn bīng xīn zài yù hú 一 片 冰 心 在 玉 壶 。

64. 江南逢李龟年 杜甫qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn 岐 王 宅 里 寻 常 见 , cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén 崔 九 堂 前 几 度 闻 。 zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng 正 是 江 南 好 风 景 , luò huā shí jié yòu féng jūn 落 花 时 节 又 逢 君 。

65.滁州西涧 韦应物dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng 独 怜 幽 草 涧 边 生 , shàng yǎu huáng lí shēn shù míng 上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。 chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí 春 潮 带 雨 晚 来 急 , yě dù wú rén zhōu zì héng 野 渡 无 人 舟 自 横 。

66 .乌衣巷 刘禹锡zhū què qiáo biān yě cǎo huā 朱 雀 桥 边 野 草 花 , wū yī xiàng kǒu xī yáng xié 乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。 jiù shí wáng xiè táng qián yàn 旧 时 王 谢 堂 前 燕 , fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā 飞 入 寻 常 百 姓 家 。

67 .江南春 杜牧qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng 千 里 莺 啼 绿 映 红 , shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 水 村 山 郭 酒 旗 风 。 nán cháo sì bǎi bā shí sì 南 朝 四 百 八 十 寺 , duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng 多 少 楼 台 烟 雨 中 。

68.竹枝词 刘禹锡yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng 杨 柳 青 青 江 水 平 , wén láng jiāng shàng chàng gē shēng 闻 郎 江 上 唱 歌 声 。 dōng biān rì chū xī biān yǔ 东 边 日 出 西 边 雨 , dào shì wú qíng què yǎu qíng 道 是 无 晴 却 有 晴 。

69 .秋夕 杜牧yín zhú qiū guāng lěng huà píng 银 烛 秋 光 冷 画 屏 , qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng 轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。 tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ 天 阶 夜 色 凉 如 水 , zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng 坐 看 牵 牛 织 女 星 。

70.赠花卿 杜甫jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn 锦 城 丝 管 日 纷 纷 , bàn rù jiāng fēng bàn rù yún 半 入 江 风 半 入 云 。 cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu 此 曲 只 应 天 上 有 , rén jiān néng dé jǐ huí wén 人 间 能 得 几 回 闻 。

71 .题临安邸 林升shān wài Qīng shān lóu wài lóu 山 外 青 山 楼 外 楼 , xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū 西 湖 歌 舞 几 时 休 。 nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì 暖 风 熏 得 游 人 醉 , zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu 直 把 杭 州 作 汴 州 。

72.朝天子?咏喇叭 王磐lǎ bā suǒ nà 喇 叭 , 唢 呐 , qǔ ér xiǎo qiāng ér dà 曲 儿 小 , 腔 儿 大 。 guān chuán wǎng lái luàn rú má 官 船 往 来 乱 如 麻 , quán zhàng nǐ tái shēn jià 全 仗 你 抬 身 价 。 jūn tīng le jūn chóu 军 听 了 军 愁 , mín tīng le mín pà 民 听 了 民 怕 , nǎ lǐ qù biàn shén me zhēn gòng jiǎ 哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ? yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā 眼 见 的 吹 翻 了 这 家 , chuī shāng le nà jiā 吹 伤 了 那 家 , zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà 只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !

73. 示儿 陆游sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng 死 去 元 知 万 事 空 , dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng 但 悲 不 见 九 州 同 。 wáng shī běi dìng zhōng yuán rì 王 师 北 定 中 原 日 , jiā jì wú wàng gào nǎi wēng 家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

74. 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi 三 万 里 河 东 入 海 , wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān 五 千 仞 岳 上 摩 天 。 yí mín lèi jìn hú chén lǐ 遗 民 泪 尽 胡 尘 里 , nán wàng wáng shī yòu yī nián 南 望 王 师 又 一 年 。

75 .菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ 郁 孤 台 下 清 江 水 , zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi 中 间 多 少 行 人 泪 。 xī běi wàng cháng ān 西 北 望 长 安 , kě lián wú shù shān 可 怜 无 数 山 。 qīng shān zhē bù zhù 青 山 遮 不 住 , bì jìng dōng liú qù 毕 竟 东 流 去 。 jiāng wǎn zhèng chóu yú 江 晚 正 愁 余 , shān shēn wén zhè gū 山 深 闻 鹧 鸪 。76.夏日绝句 李清照shēng dāng zuò rén jié 生 当 作 人 杰 , sǐ yì wéi guǐ xióng 死 亦 为 鬼 雄 。 zhì jīn sī xiàng yǔ 至 今 思 项 羽 , bù kěn guò jiāng dōng 不 肯 过 江 东 。

77.泊船瓜州 王安石jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān 京 口 瓜 洲 一 水 间 , zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān 钟 山 只 隔 数 重 山 。 chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn 春 风 又 绿 江 南 岸 , míng yuè hé shí zhào wǒ huán 明 月 何 时 照 我 还 ?

78 .闻官军收河南河北 杜甫jiàn wài hū chuán shōu jì běi 剑 外 忽 传 收 蓟 北 , chū wén tì lèi mǎn yī shāng 初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。 què kàn qī zǐ chóu hé zài 却 看 妻 子 愁 何 在 , màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng 漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。 bái rì fàng gē xū zòng jiǔ 白 日 放 歌 须 纵 酒 , qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng 青 青 作 伴 好 还 乡 。 jì cóng bā xiá chuán wū xiá 即 从 巴 峡 穿 巫 峡 , biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng 便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

79 .春夜喜雨 杜甫hǎo yǔ zhī shí jié 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 。 suí fēng qián rù yè 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 。 yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 。 xiǎo kàn hóng shī chù 晓 看 红 湿 处 , huā zhòng jǐn guān chéng 花 重 锦 官 城 。

80 .己亥杂诗 龚自珍jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng léi 九 州 生 气 恃 风 雷 , wàn mǎ qí yīn jiū kě āi 万 马 齐 喑 究 可 哀 。 wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu 我 劝 天 公 重 抖 擞 , bù jū yī gé jiàng rén cái 不 拘 一 格 降 人 才 。

▍ 声明:如有侵权,请及时与我们联系,如有转载,请联系并注明原出处。

— 推 荐 阅 读 —

“爸爸,为什么台风它叫山竹不叫榴莲呢?”

清华3800余名新生报到!想上清华,要先吃得了清华的苦!

原创文章,作者:手帕网,如若转载,请注明出处:https://www.esp-4u.com/shishang/20882.html