1. 首页
 2. 生活

七年级上册单词表图片 七年级上册英语单词表

人教版七年级上册英语单词表

 想要七年级的英语学习好,积累七年级的英语单词真的很重要。以下是小编给你推荐的七年级上册英语单词表,希望对你有帮助!

 人教版七年级上册英语单词表一

 Starter Unit1

 good [gud] adj.好的

 morning ['mɔ:niŋ] n.早晨;上午

 Good morning! 早上好!

 hi [hai] interj.(用于打招呼)嗨;喂

 hello ['hə'ləu] interj.你好;喂

 afternoon ['ɑ:ftə'nu:n] n.下午

 Good afternoon! 下午好!

 evening ['i:vniŋ] n.晚上;傍晚

 Good evening! 晚上好!

 how [hau] adv.怎样;如何

 are [ɑ:] v.是

 you [ju:, ju] pron.你;你们

 How are you? 你好吗?

 I [ai] pron.我

 am [æm, əm] v.是

 fine [fain] adj.健康的;美好的

 thanks interj.n.感谢;谢谢

 OK ['əu'kei] interj.adv.好;可以

 HB (铅笔芯)硬黑

 CD 光盘;激光唱片

 BBC 英国广播公司

 Alice ['ælis] 爱丽丝(女名)

 Bob [bɔb] 鲍勃(男名)

 Cindy 辛迪(女名)

 Dale [deil] 戴尔(男名)

 Eric ['erek] 埃里克 (男名)

 Frank [fræŋk] 弗兰克(男名)

 Grace [greis] 格雷丝(女名)

 Helen ['helin] 海伦(女名)

 Starter Unit2

 what [wɔt] pron.adj.什么

 is [iz] v.是

 this [ðis] pron.这;这个

 in [in] prep.(表示使用语言、材料等)用;以

 English ['iŋgliʃ] n.英语 adj.英格兰的;英语的

 in English 用英语

 map [mæp] n.地图

 cup [kʌp] n.杯子

 ruler ['ru:lə] n.尺;直尺

 pen [pen] n.笔;钢笔

 orange ['ɔrindʒ] n.橙子

 jacket ['dʒækit] n.夹克衫;短上衣

 key [ki:] n.钥匙

 quilt [kwilt] n.被子;床罩

 it [it] pron.它

 a [ei, ə] art.一(人、事、物)

 that [ðæt] pron.那;那个

 spell [spel] v.用字母拼;拼写

 please [pli:z] interj.请

 NBA (美国)全国篮球联赛

 P 停车场;停车位

 kg n.千克;公斤

 Starter Unit3

 color ['kʌlə] n.颜色

 red [red] adj.n.红色(的)

 yellow ['jeləu] adj.n.黄色(的)

 green [gri:n] adj.n.绿色(的)

 blue [blu:] adj.n.蓝色(的)

 black [blæk] adj.n.黑色(的)

 white [wait] adj.n.白色(的)

 purple ['pə:pl] adj.n.紫色(的)

 brown [braun] adj.n.褐色(的);棕色(的)

 the [ðə, ði] art.指已被提到或易领会到的人或事物

 now [nau] adv.现在;目前

 see [si:] v.理解;明白

 can [kæn] modal v.能;会

 say [sei] v.说;讲

 my [mai] pron.我的

 S (尤指服装的尺码)小号的

 M (尤指服装的尺码)中号的

 L (尤指服装的尺码)大号的

 UFO 不明飞行物

 CCTV 中国中央电视台

 人教版七年级上册英语单词表二

 Unit1

 name ['neim] n.名字;名称

 nice ['nais] adj.令人愉快的;宜人的

 to [tu:, tu, tə] 常用于原形动词之前,表示该动词为不定式

 meet [mi:t] v.遇见;相逢

 too [tu:] adv.也;又;太

 your [jɔ:] pron.你的;你们的

 Ms. n.(不指名婚否)女士

 his [his] pron.他的

 and [ænd, ənd] conj.和;又;而

 her [hə:, hə] pron.她的

 yes [jes] interj.是的;可以

 she [ʃi:, ʃi] pron.她

 he [hi:] pron.他

 no [nəu] interj.不;没有;不是

 not [nɔt] adv.不;没有

 zero ['ziərəu] num.零

 one [wʌn] num.一

 two [tu:] num.二

 three [θri:] num.三

 four [fɔ:] num.四

 five [faiv] num.五

 six [siks] num.六

 seven ['seven] num.七

 eight [eit] num.八

 nine [nain] num.九

 telephone ['telifəun] n.电话;电话机

 number ['nʌmbə] n.号码;数字

 phone [fəun] n.电话

 telephone/phone number 电话号码

 first [fə:st] adj.第一

 first name n.名字

 last [lɑ:st] adj.最后的;末尾的

 last name 姓

 friend [frend] n.朋友

 China ['tʃainə] 中国

 middle ['midl] adj.中间的 n.中间

 school [sku:l] n.学校

 middle school 中学;初中

 Gina 吉娜(女名)

 Jenny ['dʒeni, 'dʒini] 珍妮(女名)

 Brown [braun] 布朗(姓)

 Alan ['ælən] 艾伦(男名)

 Tom [tɔm] 汤姆(男名)

 Mike [maik] 迈克(男名)

 Jack [dʒæk] 杰克(男名)

 Mary ['mɛəri] 玛丽(女名)

 Miller ['milə] 米勒(姓)

 Linda ['lində] 琳达(女名)

 Jane [dʒein] 简(女名)

 Green [gri:n] 格林(姓)

 Smith [smiθ] 史密斯(姓)

 Unit2

 sister [sistə] n.姐;妹

 mother ['mʌðə] n.母亲;妈妈

 father ['fɑ:ðə] n.父亲;爸爸

 parent ['pɛərənt] n.父(母)亲

 brother ['brʌðə] n.兄;弟

 grandmother ['grænd'mʌðə] n.(外)祖母;奶奶;外婆;姥姥

 grandfather ['grænd'fɑ:ðə] n.(外)祖父;爷爷;外公;姥爷

 grandparent ['grændperənt] n.祖父(母);外祖父(母)

 family ['fæmili] n.家;家庭

 those [ðəuz] pron.那些

 who [hu:] pron.谁;什么人

 oh [əu] int.哦;啊

 these [ði:z] adv.这些

 they [ðei] pron.他(她、它)们

 well [wel] interj.嗯;好吧

 have [hæv, həv] v.经受;经历

 day [dei] n.一天;一日;白天

 Have a good day! (表示祝愿)过得愉快!

 bye [bai] 再见

 son [sʌn] n.儿子

 cousin ['kʌzn] n.堂兄(弟、姐、妹);表兄(弟、姐、妹)

 grandpa ['grænpɑ:] n.(口语)(外)祖父;爷爷;外公;姥爷

 mom [mɔm] n.(=mum)妈妈

 aunt [ɑ:nt] n.姑母;姨母;伯母;婶母;舅母

 grandma ['grænmɑ:] n.(口语)(外)祖母;奶奶;外婆;姥姥

 dad [dæd] n.爸爸

 uncle ['ʌŋkl] n.舅父;叔父;伯父;姑父;姨父

 daughter ['dɔ:tə] n.女儿

 here [hiə] adv.这就是;在这里

 photo ['fəutəu] n.照片

 of [ɔv, əv] prep.属于;关于

 next [nekst] n.adj.下一个(的);接下来(的)

 picture ['piktʃə] n.照片;图画

 girl [gə:l] n.女孩

 dog [dɔg] n.狗

 Sally ['sæli] n.萨莉(女名)

 Kate [keit] n.凯特(女名)

 Paul [pɔ:l] n.保罗(男名)

 Unit3

 pencil ['pensl] n.铅笔

 book [buk] n.书

 eraser [i'reizə] n.橡皮

 box [bɔks] n.箱;盒

 pencil box 铅笔盒;文具盒

 schoolbag n.书包

 dictionary ['dikʃənəri] n.词典;字典

 his [his] pron.他的

 mine [main] pron.我的

 hers [hə:z] pron.她的

 excuse [iks'kju:z, iks'kju:s] v.原谅;宽恕

 me [mi:, mi] pron.我

 excuse me 劳驾;请原谅

 thank [θæŋk] v.感谢;谢谢

 teacher ['ti:tʃə] n.老师;教师

 about [ə'baut] prep.关于

 What about...? …怎么样?…好吗?

 yours [jɔ:z] pron.你的;你们的

 for [fɔ:, fə] prep.为了;对

 thank you for... 为…而感谢

 help [help] v.n.帮助;援助

 welcome ['welkəm] adj.受欢迎的

 You're welcome 别客气。

 baseball ['beisbɔ:l] n.棒球

 watch [wɔtʃ] n.表;手表

 computer [kəm'pju:tə] n.计算机;电脑

 game [geim] n.喜欢;运动;比赛

 card [kɑ:d] n.卡片

 ID card n.学生卡;身份证

 notebook ['nəut'buk] n.笔记本

 ring [riŋ] n.戒指

 bag [bæg] n.袋;包

 in [in] prep.在…里

 library ['laibrəri] n.图书馆

 ask [ɑ:sk] v.请求;要求;询问

 ask...for... 请求;恳求(给予)

 find [faind] v.找到;发现(过去式,过去分词found)

 some [sʌm] adj.一些;某些 pron.有些;有的

 classroom ['klɑ:srum] n.教室

 e-mail n.电子邮件

 at [æt, ət] prep.按照;根据;在

 call [kɔ:l] v.(给……)打电话

 lost [lɔst] v. 遗失;丢失

 must [mʌst] v.必须

 set [set] n.一套;一副;一组

 a set of 一套;一副;一组

 Anna ['ænə] 安娜(女名)

 John [dʒɔn] 约翰(男名)

 David ['deivid] 戴维(男名)

 人教版七年级上册英语单词表三

 Unit4

 where [wɛə] adv.在哪里;到哪里

 table ['teibl] n.桌子

 bed [bed] n.床

 bookcase ['bukkeis] n.书架;书柜

 sofa ['səufə] n.沙发

 chair [tʃɛə] n.椅子

 on [ɔn] prep.在…上

 under ['ʌndə] prep.在…下

 come [kʌm] v.来;来到

 come on 快点儿

 desk [desk] n.书桌

 think [θiŋk] v.认为;想;思考

 room [ru:m, rum] n.房间

 their [ðɛə] pron.他(她,它)们的

 hat [hæt] n.帽子

 head [hed] n.头

 yeah [jʒə] interj.是的;对

 know [nəu] n.知道,了解

 radio ['reidiəu] n.收音机;无线电广播

 clock [klɔk] n.时钟

 tape [teip] n.磁带;录音带;录像带

 player ['pleiə] n.播放机

 tape player 录音机

 model ['mɔdl] n.模型

 plane [plein] n.飞机

 model plane 飞机模型

 tidy ['taidi] adj.整洁的;井井有条的

 but [bʌt] conj.但是

 our ['auə] pron.我们的

 everywhere ['evriwɛə] adv.处处;到处;各个地方

 always ['ɔ:lweiz, 'ɔ:lwəz] adv.总是

>>>下一页更多关于“人教版七年级上册英语单词表”

原创文章,作者:手帕网,如若转载,请注明出处:https://www.esp-4u.com/shenghuo/46732.html